logo
logo

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

hatályos: 2017.04.01. napjától

 

1. Az adatkezelő

2. Fogalmi meghatározások

3. Alapelvek

4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme

5. Adattárolás módja, biztonság

6. Adattovábbítás

7. Jogorvoslati jogok

 

 

1. Az adatkezelő

 

A Vecsei Team 2015 Kft. (a továbbiakban: kft/adatkezelő), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát.

 

Az adatkezelő Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak és a mindenkori adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak.

 

A www.tbutoroutlet.hu alatt megtalálható web oldallal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető.

 

Az adatkezelő fontosnak tartja, hogy partnerei, weboldalának látogatói személyes adatainak védelme során körültekintően járjon el, s hogy az érintett személyek információs önrendelkezési joga biztosítva legyen.

 

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan és szakszerűen kezeli és minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az adatok védelme és biztonsága biztosítva legyen.

 

 

 

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és a fenti közzétételre.

 

 

Az adatkezelő adatai:

 

Név:                                           Vecsei Team 2015 Kft.   

Cím:                                          2310 Szigetszentmiklós Holdfény u. 811.

Képviselő:                                 Vecsei János, Vecsei-Balogh Angelika

Adószám:                                  25294879-2-13

Statisztikai szám:                       25294879-4759-113-13.

Cégjegyzékszám:                       13-09-175629

Adatvédelmi ny. szám:             

Tárhely szolgáltató:                   WebCafe Media Group Zrt.

Tárhely szolgáltató weboldala:   https://dbweb.hu

Tárhely szolg. cím, tel:              1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

                                                  tel.: +36-70-948-1558,  iroda@webcafegroup.hu

                                   

 

2. Fogalmi meghatározások

 

Személyes adat:

Az Info törvényben (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) megjelölt fogalom alapján:

 

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat, - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

Az érintett:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

A hozzájárulás:

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

 

Az adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

 

Az adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

 

Az adattovábbítás:

 

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

A nyilvánosságra hozatal:

Akkor áll fent, amikor az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

 

 

A tiltakozás:

 

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

Az adattörlés:

 

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

 

Az adatzárolás:

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

Az adatmegsemmisítés:

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

Az adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;