Halloweeni Nyereményjáték

Bruttó eladási ár: 
Kérjen egyedi ajánlatot


Beszerzés alatt

Érdeklődjön termékünkről

Amennyiben igényel kiszállítást, adja meg melyik városba.I. A Játékszabályzat hatálya

A jelen nyereményjáték szabályzatot (székhely:2310 Szigetszentmiklós,Holdfény u.811 sz..; Cg. 13-09-175629; adószám: 25294879 2-13) mint a

nyereményjáték szervezője (megrendezésre kerülő "Halloweeni Nyereményjáték!” Facebook promóciós játékra vonatkozóan (a továbbiakban: Játék).

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Játék független a Facebooktól, a Facebook nem támogatja, nem vesz részt benne.

Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékban, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni. Szervező és a Lebonyolító jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

II. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban azok a 14. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik érvényes Facebook profillal rendelkeznek, valamint a T Bútor Outlet Facebook oldalán (2021.09.22-én kikerülő bejegyzésben leírtakat helyesen végrehajtják.

Az a személy, aki – a részvételi feltételek elfogadásának időpontjában - a 14. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult.

Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél és Lebonyolítónál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, ezen jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,

b) más Játékos vagy személy adataival (pl. Facebook profil) visszaél;

c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

III. A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban

A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha a Játék időtartama alatt helyesen végrehajtja a T Bútor Outlet Facebook oldalára 2021.09.22- én kikerülő bejegyzésben leírtakat végrehajtja.

A Játékosoknak lehetőségük van a hozzászólás eltávolítására, ilyenkor automatikusan visszavonják a Játékba való nevezésüket. A sorsoláson kizárólag azok a Játékosok vehetnek részt, akik a Játék lezárása után történő sorsolás időpontjában érvényes és a helyes választ tartalmazó hozzászólással rendelkeznek. A hozzászólás eltávolításából adódó valamennyi következményt a Játékosok maguk viselik.

 

A Játékosoknak lehetőségük van a hozzászólás módosítására. A sorsoláson kizárólag abban az esetben vehetnek részt, amennyiben a hozzászólásuk legutolsó módosított verziója a helyes választ tartalmazza a bejegyzésben feltett kérdésre.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.

IV. A Játék időtartama

A Játék kezdő időpontja: 2021. Szeptember 22. amely a Játékban részt vevő bejegyzés kikerülésének időpontja.

A Játék záró időpontja: 2021.10.30.

A Játékosok a megjelölt Játék kezdő és záró időpontja között tudnak a Játékban részt venni.

V. A Játékban részt vevő bejegyzés

2021. SZEPTEMBER 22.

V. A Játékban részt vevő bejegyzés

2021.09.22 dátummal a https tbutoroutlet Facebook oldalra a következő bejegyzés kerül ki:

HALLOWEENI NYEREMÉNYJÁTÉK!

Nyerj egy Berta I. 6 személyes étkezőt magadnak !Nincs más dolgod mint megjelölni kommentben azt a személyt akinek szeretnél nyerni egy Diana dohányzó asztalt !

Köszönjük a gyártóknak a felajánlást !

A Játék független a Facebooktól, a Facebook nem támogatja, nem vesz részt benne.

Játékszabályzat:

Sorsolás:2021.10.30.

Lebonyolító

Nyeremények kisorsolására a Játékosok közül véletlenszerű sorsoló programmal kerül sor.

VIII. Nyertesek, pótnyertesek és értesítésük, a nyeremények átadása

A Nyertes  listáját a

A tbutor outlet facebOok  oldalon teszi közzé!

. A Játékosok a Játékban történő regisztrációval egy időben elfogadják, hogy a Facebook

profiljukon megadott nevüket a Lebonyolító eredményhirdetéskor közzé tegye. A Nyeremény átvételéhez a Nyertesnek fel kell vennie a kapcsolatot a Lebonyolítóval az eredményhirdetéskor megadott elérhetőségek egyikén. Amennyiben a Nyertes az 5 munkanapon belül történő kapcsolatfelvételt elmulasztja, automatikusan lemond a Nyereményéről. Ilyenkor pótnyertes hirdetésére kerül sor.

 

IX. Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás

birtokában történt.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez  való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékra való regisztráció és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban:

a) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén nevét, illetve a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a Lebonyolító kizárólag a Játékon való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a sorsolás folyamán és kizárólag az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény (Infotv.) betartásával;

b) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a

Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott módon közzétegye;

c) tudomásul  veszi, hogy Lebonyolító a Játékosok adatait a jelen

Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.

A Lebonyolító szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

X. Egyéb rendelkezések

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

Szervező a jelen Játékszabályzat egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli,

 

valamint válaszadási sebessége a  kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

 A nyereményt a NYERTES az üzletben tudja átvenni vagy van lehetőség kiszállításra díj ellenében!A nyeremény elteérhet a képen feltüntetett színtől!

Kapcsolódó termékek

Kérünk, hogy az optimális felhasználói élmény érdekében fogadd el a sütiket. Infó itt.